Obowiązek informacyjny Colian sp. z o. o.

Administrator

Administratorem Pani/ Pana danych jest Colian sp. z o.o. Colian zachęca do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: [email protected] lub nr tel: 62 590 3346. 

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie: http://colian.pl/profil_korporacyjny/pl/obowiazek-informacyjny.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z  Panią/Panem korespondencji i  realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;  oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw lub Pani/Pana świadoma zgoda w przypadku realizacji newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora danych usług związane z realizacją usług, w tym przede wszystkim dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi niezbędne do obsługi Państwa jak również inne podmioty z grupy kapitałowej Administratora danych. 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, a w przypadku zgody tak długo jak usługa będzie świadczona. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. 

Prawa podmiotu

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji współpracy. W razie niepodania danych osobowych, niemożliwe będzie prowadzeni z Panią/Panem korespondencji i obsługa Pani/Pana zapytania. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych