Regulamin

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.islodycze.pl

Rozdział 1.

Postanowienia wspólne

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.islodycze.pl [zwanego dalej Sklepem], a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:

a)      sprzedawcą jest administrator,

b)      kupującym jest użytkownik sklepu.

§ 2. [Słowniczek]

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

a)      adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

b)      formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamówienia;

c)       informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku administratora.

d)      Sklep – sklep internetowy islodycze.pl prowadzony przez administratora pod adresem internetowym: www.islodycze.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;

e)      spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym użytkownikom;

f)       system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 243).

g)      świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

h)      środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

i)        towar – produkty oferowane do zakupu w sklepie;

j)        umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;

k)      użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu;

l)        zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§3 [Informacje podstawowe i techniczne]

 1. Administratorem Sklepu jest Manufaktura Goplana Sp z o. o. ul. Majkowska 32 62-800 Kalisz
 2. Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

- przeglądanie produktów

- przeglądanie promocji i ofert

- sprzedaż produktów i usług

- wysyłka newslettera

- publikacja aktualności

- wysyłka produktów

- formularz kontaktowy

- dział pomocy

 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

a)      przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,

b)      rozdzielczość: 1024x768,

c)       system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,

d)      wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.

 1. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

§4 [Korzystanie ze strony internetowej Sklepu]

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji oraz krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.
 4. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami sklepu. Administrator nie angażuje się także w jakiekolwiek czynności i działania związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§5 [Odpowiedzialność]

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w § 3 ust. 2 regulaminu.
 2. Administrator nie odpowiada w szczególności za:

a)      jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;

b)      treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu;

c)       spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;

d)      przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;

e)      szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;

f)       szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w Sklepie.

§6. [Zagrożenia]

 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

a)      spam,

b)      wirusy,

c)       konie trojańskie,

d)      ataki hakerskie.

 1. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:

a)      kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich,

b)       przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

§ 7  [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z usług oferowanych w ramach Sklepu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia profilu przez użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
 5. Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umowy sprzedaży określono w rozdziale 2.

§8 [Prawa autorskie]

 1. Niniejszy Sklep jest własnością administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością administratora. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.).
 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.
 3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5.  Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

§ 9. [Prywatność]

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest administrator. Wypełnienie przez użytkownika formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a)      ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

b)      ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm.);

c)       rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);

d)      innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

a)      imię i nazwisko,

b)      adres korespondencyjny,

c)       numer telefonu,

d)      adres e-mail,

e)      informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f)       w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:

a)      wglądu do swoich danych osobowych,

b)      żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Aplikacje Sklepu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w polityce cookie dostępnej na stronach internetowych Sklepu.

Rozdział 2.

Składanie i realizacja zamówień

§ 10 [Tryb nawiązywania umowy sprzedaży]

 1. Umowa sprzedaży towaru może zostać zawarta przez:

a)      formularz zakupu,

b)      inne środki komunikacji elektronicznej.

2. Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupującego formularza zakupu.

3. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Jednorazowe zamówienia klienta nie mogą przekroczyć wagi 20 kg.

4. W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny sprzedawcy bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.

5. Kupujący może zrezygnować z towaru, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Zwracany towar należy odesłać razem z rachunkiem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru przelewem na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa kupujący. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

§ 11 [Jakość towaru]

 1. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru.
 2. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego kupujących.

§12 [Cena towaru]

 1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto bez kosztów wysyłki.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.
 4. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:

a)      za pobraniem. Płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kwoty kurierowi w momencie dostawy przesyłki. Kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za zamówienie. Następnie firma kurierska rozlicza się ze sklepem z otrzymanych należności. Dla klienta dowodem zapłaty za towar jest pokwitowanie przejęcia pobrania wystawione przez kuriera,

b)      na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysyłką towaru z pośrednictwem firmy pośredniczącej w realizacji przelewów elektronicznych.

§ 13 [Składanie zamówienia]

 1. Zamówienie może zostać złożone przez:

a)      formularz zakupu,

b)      inne środki komunikacji elektronicznej.

 1. Chwilą złożenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.
 2. Potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „zamawiam i płacę”. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e–mail kupującego dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy.
 3. Po złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest do uiszczenia wartości zamówionego towaru oraz opłaty za wysyłkę i obsługę na rachunek bankowy sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.
 4. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu sprzedawca dokona anulacji zamówienia.
 5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.

§14 [Realizacja zamówienia]

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym sprzedawcy przesłanej przez kupującego łącznej wartości zamówienia.
 2. Wysyłka towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej ceny sprzedaży oraz opłaty pocztowej za przesyłkę.
 3. Towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej (doręczyciela) wskazanej na stronie internetowej Sklepu pod wskazany w zamówieniu adres.
 4. Informacja o kosztach przesyłek umieszczone jest na stronie internetowej sklepu; www.islodycze.pl Wszelkie prawa i ryzyka związane z towarem przechodzą na kupującego z chwilą wydania towaru doręczycielowi.

§15 [Reklamacje]

 1. Gdy kupujący zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli towar jest uszkodzony, należy spisać protokół, a kupujący oraz doręczyciel powinni go podpisać.
 2. Procedura reklamacyjna umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Pomoc”.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią – z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację – na stronach Sklepu.
 4.  Dane kontaktowe Sklepu:

Czekoladowy Sklep

Lubartowska 62

20-094 Lublin

tel. 81 747 31 42

[email protected]

Rozdział 3.

Postanowienia końcowe

§ 16 [Odesłanie]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w par. 8 ust. 1 oraz par. 9 ust. 2 niniejszego regulaminu.

§ 17 [Zmiana regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.islodycze.pl
 2. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację w Sklepie.

§ 18 [Zakończenie i zmiana działalności]

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem administratora.

§ 19 [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

 

Polityka Prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Colian sp. z o.o.[1] (dalej „Colian”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Colian zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Colian sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek ale także odpowiednio w danym przypadku, podmioty wskazane w przypisie. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować również mailowo pod adresem poczty elektronicznej: [email protected].

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Colian jest wiodącym przedsiębiorstwem z polskim kapitałem na rynku słodyczy, napojów, przypraw i bakalii. Jest obecny także na rynku usług logistycznych. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

 

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie  6 lat.

Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów. Nadto, administrator danych może uzyskiwać od kontrahenta podstawowe dane jego pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) w związku z realizacją umowy, której dane dotyczą od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

 

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

 

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub  obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

-

Prowadzenie statystyk

Art. 6 ust. 1 lit f RODO

 

Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności

Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,

w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.

 

Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Colian i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.

Kontrola dostępu, w tym monitoring na terenie administratora danych w celach podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji.

Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

 

Do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż rok czasu.

 

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP).

 

Administrator danych może uzyskiwać podstawowe dane pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) przed przybyciem osoby, której dane dotyczą od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje.

Prowadzenie rekrutacji

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO

 

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.

 

Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

 

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie www

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Colian będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

-         organom państwowym (np. US, UC, Policji) lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

-         podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, lub podmiotom współpracującym z Colian w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Colian i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, jak również w razie konieczności innym podmiotom z Grupy Colian, wskazanym w przypisie.

-         bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Colian przysługuje prawo do:

-         dostępu do swoich danych osobowych,

-         sprostowania swoich danych osobowych,

-         usunięcia swoich danych osobowych,

-         ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

-         przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Colian przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Colian z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Colian danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nadto, mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika Colian (takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail) mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy pomiędzy Colian a pracownikiem/ współpracownikiem, którego dane osobowe są przekazywane. Przekazanie do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika, dotyczy tych osób którzy będą wykonywać czynności na rzecz klienta lub potencjalnego klienta z państwa trzeciego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.


[1] ale także:

Colian Holding S.A., ul. Zdrojowa 1, 62—860 Opatówek

oraz podmioty związane gospodarczo i/lub kapitałowo i/lub personalnie z działalnością Colian Holding S.A.:

Colian Factory sp. z o.o., ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek

Colian Logistic sp. z o.o., ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek

Manufaktura Goplana sp. z o.o., ul. Majkowska 32, 62-800 Kalisz

Ziołopex sp. z o.o., ul. Zdrojowa 5, 62-860 Opatówek